DOGS AND SPORTS


Bikejöring

Voor wedstrijden; Belgische Canicross Federatie

Voor alle benodigdheden
Mushing supplies


Bikejöring is een trekhondensport waarbij de hond voor de fiets loopt en daaraan verbonden. De hond trekt, de geleider fietst mee en ondersteund zo de hond. Beiden werken dus samen.
Het naast de fiets lopen is voor honden vaak een saaie aangelegenheid. De hond wordt welliswaar lichamelijk moe maar wordt geesteijk niet gevergd. Bij het voor de fiets uit lopen echter moet de hond zich op zijn teampartner, zijn geleider op de fiets die hem aanwijzingen geeft, concentreren als ook op de wegverloop voor hem en de fiets achter hem letten. Beiden moeten op elkaar kunnen vertrouwen en samenwerken. Er ontstaat een echte teamgeest en dat komt de baas-hond relatie ten goede.

Voor welke honden is deze sport geschikt?
  • Voor honden die door middel van een gewone wandeling niet voldoende lichamelijk en geestelijke voldoening hebben.
  • Die door andere activiteiten niet voldoende worden uitgedaagd, of daar gewoon geen zin in hebben.
  • Die om welke reden dan ook niet los kunnen of mogen lopen.
  • Die heel graag lopen.
  • Honden die veel jachtdrift hebben
  • Honden met een lichaamsgewicht boven de 10 Kg. 

Wat heeft u nodig?
Behalve een gezonde en fitte hond en een goede fiets of step;

Een ontheffing trekhondenverbod; 
https://mijn.rvo.nl/ontheffing-trekhondenverbod

 Fiets / step antenne die ervoor zorgt dat de lijn van de hond niet bij het voorwiel in de buurt komt.

 Een jogging lijn met vering voor aan de hond en de antenne.

 Een zeer goed passend en stevig honden
harnas /tuig


Zien?
http://youtu.be/DcQhRbQuxdA
http://youtu.be/fXHVliNsDvQ
http://youtu.be/ZHqkb7bvdyU

In de winter Ski - Jöring   http://youtu.be/xPz4Ydv-MUwWet op de dierenbescherming 
 
1.
Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.
2.
Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:
a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is;
b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden;
c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel;
d. een hond als trekkracht gebruiken.
3.
Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.


Trekhondenbesluit
 
Dierenwelzijnswet
Op 23 september 1992 is de Gezondheids- en Welzijns Wet voor Dieren (GWWD) aangenomen.

Na jaren van voorbereiding en goedkeuring door de Tweede Kamer in april 1991, ligt er daarmee een kaderwet. Een belangrijke bepaling in de wet is: dieren (landbouw-huisdieren èn gezelschapsdieren) houden mag niet, tenzij het houden ervan bij Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) of ministeriële regeling wordt toegestaan.
Nu de hoofdlijnen en de wet zijn vastgesteld zal de komende jaren, stap voor stap, gewerkt worden aan de invulling van de wet, door middel van AmvB’s.

Op 12 augustus 1996 werd door van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het volgende bericht uitgebracht;

Gelet op artikel 107 van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren:

BESLUIT

Artikel I
Van het verbod, bedoeld in artikel 36, eerste lid van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het gebruik van honden als trekkracht, bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder d. in verband met de uitoefening van de sledehondensport, mits bij de honden geen pijn of letsel wordt veroorzaakt en de gezondheid of het welzijn van de honden niet wordt benadeeld.

Het eerste lid is slechts van toepassing op gebruik van honden behorend tot de volgende rassen:
• Alaskan Malamute
• Eskimohond
• Groenlandse hond
• Samojeed
• Siberian Husky

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 36 van de gezondheid- en welzijnswet voor dieren in werking treedt.

Artikel III
Deze regeling wordt aangehaald als Vrijstelling Sledehondensport.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 augustus 1996

J.J. van Aartsen
Directie Juridische Zaken