DOGS AND SPORTS


Sledehondensport
De sledehondensport is ontstaan in Noord-Amerika. 
De Inuïten (eskimo's) en indianen zijn voor hun vervoer lange tijd (vooral tijdens lange winters) aangewezen geweest op honden. Ook in de tijd van de Gold Rush werd de sledehond gebruikt voor het vervoeren van vracht en post ed. Later is men in de vorm van een competitie gaan "testen", wie de snelste honden had.

De Sledehondensport in Nederland: Zoals iedereen weet valt er in Nederland 's winters vrijwel geen sneeuw. Toch telt Nederland ongeveer 250 Sledehonden Teams. Hier word getraind met karren. Dit zijn speciale karren, die meestal zelf gebouwd worden, maar ook in de handel verkrijgbaar zijn.  Binnen de sledehondensport kent men verschillende stijlen en verschillende klassen. 

Welke hondenrassen.

De Siberian Husky, dit is de meest gebruikte hond, en behoort tot de snelste honden. Ze hebben een lief karakter. 

De Alaskan Husky, dit is een supersnelle hond die zich helemaal geeft tijdens een wedstrijd. Het is eigenlijk een voor de sport gefokt ras, met invloeden van zeer snelle en intelligente honden. Helaas mag met deze in honden in Nederland niet gelopen worden vanwege wetgeving.  Nederland is ook het ENIGE land waar deze honden niet mogen lopen, dit omdat het ras niet door het FCI erkent word als ras. 

De Alaska Malamute, dit is de grote, sterke sledehond en wordt ook wel de "Locomotief van het Noorden" genoemd. Er zijn er in Nederland wat minder van, en ze bezitten een pittig karakter, dus de baas moet dan ook streng maar rechtvaardig zijn.                                  

De Groenland hond, deze zal je in Nederland het minst voor een kar zien, maar is een inteligente, eigengereide, volhardende sledehond.                                                                                          

De Samojeed, de geheel witte wat langharige alleskunner (ziet eruit als een hele grote Keeshond). Ze werden gebruikt als herders-, waak-, en huishond maar zijn ook voor de slee te gebruiken. Ze zijn alleen minder snel als bijv. de Husky.

De Canadese Eskimohond, ook een groot wild jager en bestand tegen alle weertypen. Wordt door velen beschouwd als de beste sledehond van alle poolrassen

Zo zijn er nog een paar rassen die gebruikt worden. Let wel: alle sledehond rassen kunnen slecht als huishond gehouden worden. Het zijn echte werkers en houden er dus ook niet van de hele dag voor de kachel te gaan liggen, en willen ook graag met meerdere soortgenoten zijn , omdat het echte roedeldieren zijn!! Er zal dus veel mee gelopen of gefietst moeten worden, anders wordt de energie wel in het bankstel of ander meubilair gestoken. Dus als je een dergelijke hond in huis wilt halen:  BEZINT EER GE BEGINT !!!

Met sledehondrassen kun je prima aan sporten doen als; Bikejöring, Skijöring, Canicross, weightpulling, dogcarting, dogtriking enz.

Voor andere rassen dan in onderstaande artikel zijn genoemd dient men een ontheffing trekhondenverbod aan te vragen; 
https://mijn.rvo.nl/ontheffing-trekhondenverbod

Zien?

http://www.youtube.com/watch?v=iRJQ5mdj-Ug

http://youtu.be/6yp7RKYY36w

http://www.youtube.com/watch?v=ZEetbssYA6w

http://www.youtube.com/watch?v=VEpj48CYFMY

 Links?

Sledenhonden Sportclub Nederland                                    

Mushing Holland Sleddog Club                          
 

Dutch Allround Sleddog Sportsclub                  

Mushing Belgium

Vlaamse Federatie voor Sledehondensport

The Inuit Trail

Alaska Winter Tours voor de Iditarod

Reglementen international federation off sleddog sports

Reglementen Bond Nederlandse Sledehonden SportorganisatiesWet op de dierenbescherming 

 
1.
Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.
2.
Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:
a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is;
b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden;
c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel;
d. een hond als trekkracht gebruiken.
3.
Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.


Trekhondenbesluit
 

Dierenwelzijnswet
Op 23 september 1992 is de Gezondheids- en Welzijns Wet voor Dieren (GWWD) aangenomen.

Na jaren van voorbereiding en goedkeuring door de Tweede Kamer in april 1991, ligt er daarmee een kaderwet. Een belangrijke bepaling in de wet is: dieren (landbouw-huisdieren èn gezelschapsdieren) houden mag niet, tenzij het houden ervan bij Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) of ministeriële regeling wordt toegestaan.
Nu de hoofdlijnen en de wet zijn vastgesteld zal de komende jaren, stap voor stap, gewerkt worden aan de invulling van de wet, door middel van AmvB’s.

Op 12 augustus 1996 bracht de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het volgende bericht uit;

Gelet op artikel 107 van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren:

BESLUIT

Artikel I
Van het verbod, bedoeld in artikel 36, eerste lid van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het gebruik van honden als trekkracht, bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder d. in verband met de uitoefening van de sledehondensport, mits bij de honden geen pijn of letsel wordt veroorzaakt en de gezondheid of het welzijn van de honden niet wordt benadeeld.

Het eerste lid is slechts van toepassing op gebruik van honden behorend tot de volgende rassen:
• Alaskan Malamute
• Eskimohond
• Groenlandse hond
• Samojeed
• Siberian Husky

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 36 van de gezondheid- en welzijnswet voor dieren in werking treedt.

Artikel III
Deze regeling wordt aangehaald als Vrijstelling Sledehondensport.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 augustus 1996

J.J. van Aartsen
Directie Juridische Zaken